Jak topit a neprotopit

Chcete ušetřit za dřevo a méňě kouřem obtěžovat své okolí?

Jsou čtyři základní parametry, které ovlivňí to co vychází z komínů při vytápění tuhými palivy.

  • Do čeho palivo dáváme - kvalita spalovacího zařízení
  • Co tam dáváme - kvalita paliva
  • Kdo to tam dává - kvalita obsluhy
  • Jak se o zařízení staráme - kvalita údržby

Pokud jeden z výše uvedených parametrů bude špatný, ovlivní to celý výsledek.

1) nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí

Kouř nerespektuje hranice mého pozemku ani státu. Takto pár bezohledných dokáže výrazně zhoršit kvalitu vzduchu v širokém okolí jejich domu. Lhostejnost je spolehlivý základ úpadku společnosti.

2) dřevo suš minimálně jeden až dva roky

Čerstvé dřevo je mokré a jeho obsah vody je až cca 60 %. Protože voda nehoří, začne se v ohništi vypařovat. Následkem je nižší teplota v ohništi a horší kvalita spalování. Za suché dřevo považujeme, pokud jeho obsah vody klesne pod 20%  

3) nespaluj odpadky

Plasty recyklujte. Odpad sice hoří, ale jen za cenu nadměrné produkce emisí. Tmavost kouře a jeho zápach jednoznačně hovoří o zhoršené kvalitě spalování. Koncentrace škodlivých látek a prachu dramaticky roste až sto krát.

4) oheň nedus, regulační klapky nastav tak, aby vzduch mohl k palivu

Pro kvalitní spálení jednoho kilogramu dřeva je potřeba do kamen přivést přibližně 10 m3 vzduchu.
Pokud se kyslík k hořlavině nedostává, shoří palivo pouze částečně nebo vůbec. Tím se snižuje využití energie a zvyšuje produkce znečišťujícíh látek.

5) přikládej častěji menší dávku paliva

Pokud přikládáme palivo častěji po menších dávkách, dostane se k hořlavině dostatek vzduchu a oheň se nebude dusit. Spalování u prohořívacích kotlů je výrezně horší než kotlů automatických.

6) pravidelně čisti kotel a komín

Saze a popílek usazený na teplovodním výměníku včetně zkondenzovaných dehtů se chovají jako izolace a brání tak předávání tepla spalin vodě ve výměníku čímž roste komínová ztráta. Komín je nutné čistit zejména kvůli bezpečnosti, protože u znečištěného komína může dojít k zahoření sazí nebo uvolňování spalin do místnosti!

7) používej moderní kotel či kamna

Moderní spalovací zařízení znamená použití moderní technologie. Spalování tuhých paliv je vždy doprovázeno produkcí znečišťujících látek a obecným cílem je legislativními požadavky snížit jejich množství na přijatelnou úroveň. Starý kotel vypustí do ovzduší až 300 kg prachu proti novému který při správném provozování vypustí méně než 15 kg prachu.

8) udržuj teplotu spalin mezi 150 až 250 °C


Velikost komínové ztráty závisí na teplotě spalin a jejich množství. Pokud je teplota spalin vyšší než 250 °C, vypouštíte teplo komínem. Se snižující teplotou spalin se zmenšuje i komínová ztráta a roste míra využití energie paliva. Pokud je teplota spalin menší než 150 °C, hrozí kondenzace vodní páry a dehtů, což snižuje životnost komína a krbových kamen.

9) top jen tam, kde potřebuješ, nepřetápěj

Zvažte, kde je třeba topit a jak, řízenou regulací optimalizujte spotřebu tepla. Snížením teploty v místnostech o 1 °C ušetří přibližně 6 % ročních nákladů na vytápění.

SMOKEMANovo desatero je skromný návod k tomu, jak začít u sebe a pomoci dobré věci.

Pokud se budeme řídit těmito pravidly, mohlo by se celkové množství látek vypuštěných z komínů zmenšit a tím zlepšit kvalitu vzduchu který dýcháme.

Zdroj: Více informací k tomuto tématu a SMOKEMANovo desatero naleznete zde.
Poděkování: Tento článek vznikl se souhlasem SMOKEMANa

Potřebujete poradit?

+420 608 708 530

Po - Pá 8:00 - 20:00, So - Ne 10:00 - 18:00